Trainingen

Interreligieuze of interculturele samenwerking kan gelukkig zo maar tot stand komen. Een gemeenschappelijk doel of een gezamenlijk probleem zet aan tot samenwerking. Sommige mensen hebben de ervaring of het vermogen om over de grenzen van de eigen religie of cultuur te reiken. Maar als die ervaring of dat vermogen niet spontaan beschikbaar zijn of als de samenleving al allerlei spanningen kent, kan een training nuttig zijn.

Team Bruggenbouwers
Het doel van de training is te komen tot een veelkleurig team bruggenbouwen. Het team bestaat uit ongeveer tien mensen (5-15) vanuit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen. De leden van het team genieten het vertrouwen van hun achterban en werken zonder last of ruggenspraak.

Het team bruggenbouwen kiest zijn eigen focus, ingegeven door de situatie ter plekke:
• Omgaan met het recht op demonstreren enerzijds en de behoefte aan veiligheid van de moskee of de synagoge en de buurt anderzijds;
• Sociale en persoonlijke weerbaarheid tegenover allerlei uitingen van haat, racisme en discriminatie;
• Samenwerking tussen moskeeën, kerken en synagogen om de ecologische voetafdruk te verkleinen of de sociale cohesie te vergroten.

Modules
De eigenlijke training van Geloven in Samenleven kent verschillende modules:
• Sociale kaart;
• Interculturele communicatie;
• Conflictmanagement;
• Plan van aanpak voor het team.
GIS kan daarnaast ondersteuning bieden bij het voortraject en de verdere begeleiding van het team.

Werkwijze
De training vindt plaats op verzoek van een lokale partnerorganisatie, zoals een Platform voor Religie en Levensbeschouwing, een religieuze organisatie of een welzijnsorganisatie. Deze partnerorganisatie heeft het plan om – gegeven de lokale situatie – een team Bruggenbouwen op te richten. Samen met Geloven in Samenleven wordt een plan voor de training ontwikkeld. Op basis van dit plan stelt GIS een offerte op. De lokale partnerorganisatie dient een financieringsverzoek in bij de gemeentelijke overheid of een fonds. Ook werft deze organisatie de deelnemers aan de training. Na afloop van de training kan het gevormde team aanspraak maken op begeleiding vanuit GIS. Voor meer informatie en een offerte op maat, kun je contact opnemen met ons.

Ervaring
De training is uitgevoerd in Enschede en Leeuwarden. In het najaar van 2020 zal de training in Gouda afgerond worden. In Enschede en Leeuwarden zijn actieve teams Bruggenbouwen gevormd.

Burgemeester Onno van Veldhoven (Enschede) bij de afsluitende bijeenkomst van de training (2016): ‘Het is voelbaar dat er heel veel onderling vertrouwen gegroeid is in deze groep.’

Naima Zoundri en Latifa Benhaddda (Kleurrijk Fryslân) in het verslagboek van de training (2020): ‘Wij zijn blij dat de training geleid heeft tot de vorming van het Team Bruggen Bouwen Leeuwarden.’

De Handreiking Bruggenbouwen is gebaseerd op de ervaringen in Enschede, Leeuwarden en Gouda. We hopen dat deze handreiking anderen zal inspireren en helpen om in de eigen plaats aan de slag te gaan.

De Handreiking is in november 2020 aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ilona Votel (SZW): “Hartelijk dank. De Handreiking ziet er goed uit! Ik vond het ook heel fijn om met Geloven in Samenleven samen te werken.”

Klik hier voor de: Handreiking Bruggenbouwen [PDF].

Advertentie